duszony królik

Opublikowane dnia 4 lutego 2012 kategoria kuchnia | brak komentarzy

Lidl nie jest skle­pem z dobrami eks­klu­zyw­nymi albo „z wyż­szej półki”, jednkże co tydzień można tam kupić (nie­drogo) świeże kró­li­cze tusze.

Mimo że mięsa nie ma tam spe­cjal­nie dużo i w tuszce jest dużo małych kości, to uwa­żam że jest ono bar­dzo smaczne. Jedna tusza powala przy­rzą­dzić 4 do 6 por­cji w zależ­no­ści od tego jak bar­dzo głodni są goście (dla gło­do­mo­rów to może wyjść nawet 2.. ale cicho-sza prze­cież dieta jest).

Używam kilku prze­pi­sów, ale tym razem zde­cy­do­wa­łem się ugo­to­wać potrawę z uży­ciem mini­mal­nej ilo­ści tłuszczu.

Królika pokro­iłem na mniej­sze kawałki, tak by mozna było je nie­za­leż­nie dopra­wiać i obsma­żyć oraz by było mi wygod­nie układa wszystko w garnku.

Po przy­pra­wie­niu kró­lik ląduje w garnku.

Do sze­ro­kiego garnka nala­łem 3 łyżki oliwy, poszcze­gólne kawałki natar­łem mie­szanką przy­praw: papryka słodka i ostra, pieprz biały, sól i odro­bina imbiru. Porcje pod­sma­ży­łem ze wszyst­kich stron i przez chwilę pod­sma­ża­łem bez przy­kry­cia, co jakiś czas prze­wra­ca­jąc je.

Po zakoń­cze­niu sma­że­nia, doda­łem pokro­jone pie­czarki i seler, wymie­sza­łem, naczy­nie nakry­łem i wsta­iłem do pie­kar­nika roz­grza­nego do 180°C.

Po 30 minu­tach, zamie­sza­łem wszystko raz jesz­cze, deli­kat­nie zmniej­szy­łem teme­ra­turę (150160°C) i pod przy­kry­ciem dusi­łem kolejne 40 minut.

Mniej wię­cej po poda­nym prze­zem­nie cza­sie, należy spraw­dzić czy mięso jest już wystar­cza­jąco mięk­kie — powinno w pro­sty spo­sób oddzie­lać się do kości i być miękkie.

Smacznego!

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *